Menu Wyszukiwanie w witrynie

MSSF16

Czy wiesz czym jest standard MSSF16?

Jeśli nie, chcielibyśmy przedstawić jego szczegóły. Od stycznia 2019 r. zmienią się zasady księgowania leasingu w przypadku spółek prowadzących sprawozdawczość zgodnie ze standardami MSSF. MSSF16 jest nowym standardem dotyczącym leasingu i zastąpi istniejący dotychczas MSR17.

Co to jest standard MSSF16 i jaki wpływ może mieć na Twoją firmę?

Zmiany w zakresie księgowania leasingu zgodnie z MSSF zostały wprowadzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) i amerykańską Radę Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) w celu ujednolicenia zasad prezentacji leasingu w sprawozdaniach finansowych.

Obecnie majątek finansowany leasingiem finansowym jest wykazywany jako składnik aktywów i jednocześnie zobowiązanie w bilansie leasingobiorcy. Kosztem leasingobiorcy są amortyzacja oraz koszty odsetek. Raty z tytułu leasingu operacyjnego ujmuje się natomiast jako koszt w okresie trwania umowy. W związku istniejącymi rozbieżnościami zostaną wprowadzone następujące zmiany mające zastosowanie do prezentacji leasingu operacyjnego u klientów prowadzących sprawozdawczość według standardów MSSF:

  • Zobowiązanie równe sumie opłat rat kapitałowych z tytułu leasingu pojawi się w pasywach bilansu wraz z odpowiednim składnikiem aktywów

  • Aktywo będzie amortyzowane metodą liniową przez okres trwania poszczególnych umów leasingowych

  • Odsetki naliczane będą metodą degresywną

Business Lease przygotował krótki film, w którym zaprezentowane zostały zmiany dotyczące standardu MSSF16. Film ten przedstawia podstawowe informacje dotyczące standardu MSSF16 i trwa zaledwie 1 minutę i 30 sekund!