POLITYKA PRYWATNOŚCI

W tym dokumencie chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania przez Business Lease Poland Sp. z o.o. Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Zależy nam, aby mieli Państwo kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z usług, serwisów, stron www, systemów naszej firmy. Dlatego zanim rozpoczną Państwo korzystać z naszych usług i stron , prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Business Lease Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-677, przy ul. Taśmowej 7 jako administrator Państwa danych osobowych, gromadzi dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy, w trakcie jej trwania oraz zbierania danych z formularzy na stronach internetowych (formularz kontaktowy).

Przetwarzając Państwa Dane Osobowe przestrzegamy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu), w szczególności:

 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług,
 • realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych ,
 • ochrony praw zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Business Lease Poland Sp. z o.o. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi Business Lease Poland Sp. z o.o. ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Business Lease Poland Sp. z o.o. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług serwisowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane Osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Business Lease Poland Sp. z o.o.
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Business Lease Poland Sp. z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Business Lease Poland Sp. z o.o.  i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Business Lease Poland Sp. z o.o.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych,
 2. sprostowania Danych osobowych,
 3. usunięcia Danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania Danych osobowych,
 5. przenoszenia Danych osobowych,
 6. sprzeciwu.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z nami: info@businesslease.pl

Ta strona używa plików cookies

Używamy plików cookies, aby zapewnić Ci jak najlepsze usługi, nieustannie się doskonalić i zapamiętać Twoje preferencje na przyszłe wizyty. Klikając przycisk "Akceptuj wszystko", zgadzasz się na użycie wszystkich plików cookies. Przyciskiem "Odrzuć nieobowiązkowe cookies" zgadzasz się na użycie tylko plików obowiązkowych. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o cookies i ustawieniach prywatności.